Da li su reke Stare planine spasene?

Pro­stor­nim pla­nom op­šti­ne Pi­rot iz 2011. go­di­ne pred­vi­đe­na je iz­grad­nja 58 malih hidroelektrana. Međutim, mnoge od njih planirane su u prvoj i drugoj zoni zaštite, gde gradnja nije dozvoljena. Borba protiv njihove izgradnje tokom nekoliko godina uključivala je mnogobrojne proteste, sukobe sa investitorima, političku borbu, a završena je uspešno zahvaljujući velikoj želji da se odbrane reke – izvor života.

Početkom 2018. godine, profesor i tadašnji dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić obratio se javnosti otvorenim pismom u kojem je izneo stav o neprihvatljivosti idejnog projekta izgradnje mHE „Pakleštica”, na reci Visočici. Između ostalog, navedeno je da je iz­grad­nja mHE „Pa­kle­šti­ca” pla­ni­ra­na u par­ku pri­ro­de, u dru­goj zo­ni za­šti­te i bi­la bi naj­ve­ća od svih pla­ni­ra­nih mi­ni-elek­tra­na, a nje­nom grad­njom re­ka bi niz­vod­no od se­la Rsov­ci bi­la gur­nu­ta u cev dugu dva ki­lo­me­tra, ko­jom bi vo­da za­o­bi­šla Vla­di­ki­ne plo­če, ne­zva­nič­no naj­lep­ši reč­ni ka­njon Sr­bi­je. Takođe je rečeno da su in­ve­sti­to­ri uglav­nom pri­vat­ne kom­pa­ni­je koje interes vide u tome što se pro­iz­ve­de­na elek­trič­na ener­gi­ja is­po­ru­ču­je Elek­tro­pri­vre­di Sr­bi­je, ko­ja pro­iz­vo­đa­či­ma pla­ća po­vla­šće­nu ce­nu od 10,6 do 13,93 evro­cen­ta po ki­lo­vat-ča­su pro­iz­ve­de­ne ener­gi­je, a sve to na kra­ju ide na te­ret gra­đa­na, jer se ra­ču­ni za po­tro­še­nu elek­trič­nu ener­gi­ju u sva­kom do­ma­ćin­stvu u Sr­bi­ji op­te­re­ću­ju sa 0,093 di­na­ra po po­tro­še­nom ki­lo­vat-ča­su. Samim time, in­te­re­sne gru­pe i po­je­din­ci ostva­ru­ju ogrom­nu ma­te­ri­jal­nu ko­rist, na­no­se­ći ve­li­ku eko­lo­šku šte­tu u za­šti­će­nim pri­rod­nim pod­ruč­ji­ma, a sve to pla­ća­ju gra­đa­ni Sr­bi­je, kaže se u pismu. 

Kanjon Toplodolske reke / Foto: Nemanja Jovanović, Facebook stranica Odbranimo reke Stare Planine

Ono što je svima jasno je da turistički potencijal Stare planine nestaje svakom izgrađenom malom hidroelektranom, jer nijedan turista nije zainteresovan da gleda cevi, pogotovo ne u predelu koji je pre toga bio netaknut. Ipak, ceo ovaj projekat veći je problem za same stanovnike ovog područja. Oni su zbog toga protestovali nekoliko godina, što u svojim selima, što u Pirotu, a protesti su došli i do glavnog grada, gde su organizovani nekoliko puta i okupili su desetine hiljada građana. Samo neka od mesta za koja su građani Srbije i regiona čuli zbog pobune meštana su Rakita, Temska, Topli Do… 

Rakiti teče Rakitska reka. Međutim, kako se pojavio plan male hidroelektrane, koja bi ugrozila i zaštićene vrste – potočnu pastrmku i potočnog raka, meštani su se digli protiv njene izgradnje. Od početka gradnje male hidroelektrane, jula 2017. godine, organizovano je više protesta, kao i pokušaja blokade gradilišta. Od januara 2019. godine, investitoru je zabranjeno izvođenje radova i naloženo mu je da teren sanira i vrati u prethodno stanje, a aktivisti pokreta „Odbranimo reke Stare planine” su u avgustu 2020. probili cev iz Rakitske reke, čime su onesposobili rad male hidroelektrane. 

Probijanje cevi na reci Rakiti, 15.08.2020. godine / Foto: Milan Simonović, Facebook stranica Odbranimo reke Stare Planine

Temskoj, koja je najveće je selo u Pirotskom okrugu i centar Stare planine, u avgustu 2018. održala se akcija pod nazivom „Molitva za Toplodolsku reku”. Ta reka, kako ime kaže, protiče i kroz Topli Do, selo koje je postalo poznato po najžešćim borbama između meštana i onih koji žele da grade mHE. U tom selu, koje pripada Nacionalnom parku, meštani su 25. februara 2019. počeli da organizuju danonoćne straže da bi sprečili investitora da uđe u selo i započne radove na izgradnji male hidroelektrane. U borbi im se pridružio i muzičar Manu Čao koji je 2019. godine posetio Topli Do i, između ostalog, ispred seoske prodavnice odsvirao nekoliko pesama, što su ispratili lokalni mediji. Nakon sukoba u oktobru 2019. godine, investitor Dragan Josić izjavio je da neće više kročiti u Pirot, a ni Topli Do. To je bila, kako aktivisti gledaju na to, velika pobeda.

U septembru 2019, Skupština grada Pirota usvojila je odluku o brisanju svih lokacija za mHE iz Prostornog plana Grada. Za to su glasali svi odbornici, kako opozicije, tako i vlasti, a Skupština je donela i odluku da se Vladi Srbije i nadležnim ministarstvima uputi zahtev za moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji Parka prirode Stara planina, prenele su Južne vesti. Jula 2020, predstavljen je Nacrt novog prostornog plana Grada Pirota koji ne predviđa izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji Parka prirode i turističke regije Stara planina. Novi prostorni plan je rezultat trogodišnje borbe meštana brojnih staroplaninskih sela koji su protestima, blokadama puteva i sukobima sa investitorima uspeli da stanu na put izgradnji mHE.

Načelno smo zadovoljni jer smo odbranili reke Stare planine, ali doza zabrinutosti postoji jer je ostavljena mogućnost izgradnje MHE na reci Nišavi nizvodno od Pirota. Iz tog razloga naša borba ne prestaje. Pratićemo svaki pokušaj gradnje elektrana i na Nišavi, konsultovaćemo stručnjake i videćemo šta nam valja činiti, jer to bi zaista moglo da donese veliku ekološku štetu”, izjavio je tada Dragan Jonić iz udruženja „Odbranimo reke Stare planine”

Brisanje pedesetak mHE, koliko je predviđeno katastrom iz 1987. godine, komentarisao je i Aleksandar Jovanović Ćuta. „Posle dve godine odbijanja političara da reše problem i zabrane izgradnju 58 mHE u zaštićenom području, izbegavanja bilo kakvog razgovora sa nama, konačno su sprečili da nestanu sve reke Stare planine. Da to nisu uradili, meštani bi morali da se sele, jer više ne bi bilo vode. Tako bismo dobili ekološke izbeglice”, rekao je tada. 

Ipak, kako je dodao: „Borba se nastavlja, jer moramo da odbranimo Rakitsku reku koja pripada opštini Babušnica, jer investitor ignoriše rešenje o zabrani radova”.

Odbrana reke Rakite / Foto: Milan Simonović, Facebook stranica Odbranimo reke Stare planine

Tekst je nastao u saradnji sa udruženjem Polekol
Naslovna fotografija: Milan Simonović, Facebook stranica Odbranimo reke Stare planine

Pročitajte i kako su se aktivisti izborili za reke u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, kao i celu analizu borbe protiv malih hidroelektrana na Balkanu.

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još